پیاده سازی RDA

مدتها است که RDA معرفی شده و کشورهای مختلفی برای پیاده سازی آن اقدام کرده اند. کتابخانه کنگره و کتابخانه ملی انگلستان از آوریل 2013 به صورت رسمی آر دی ای را به عنوان استاندارد رسمی سازماندهی اطلاعات خود پذیرفته و اجرایی کرده اند. در سایت رسمی RDA فهرستی از جاهایی که آن را پیاده سازی کرده اند معرفی شده به شرح زیر. امیدوارم در کشور ما هم به زودی شاهد پیاده سازی آن باشیم.

Who's Cataloging in RDA

The following institutions have implemented or are planning to the implement RDA cataloging. This list is not intended to be a complete or comprehensive list but merely a sampling of those libraries and institutions that are actively using RDA.

Currently Cataloging in RDA

National Libraries

 • Bibliothèque et Archives nationales du Québec
 • British Library
 • Library of Congress (US)
 • National Agricultural Library (US)
 • National Library Board, Singapore
 • National Library of Australia
 • National Library of Malaysia
 • National Library of Medicine (US)

Other institutions

 • Brigham Young University (US)
 • Cambridge University (UK)
 • Courtauld Institute (UK)
 • North Carolina State University (US)
 • OLIS/Bodleian Library (UK)
 • University of Chicago (US)
 • University of Warwick (UK)
 • U.S. Government Printing Office

In Progress or Proposed Implementations

National Libraries

 • Deutsche National Bibliothek (2014)
 • Koninklijke Bibliotheek (Neth.) (2013-14)
 • Library and Archives Canada (2013)
 • National Library of Australia (2013)
 • National Library of Finland (2015)
 • National Library of Ireland (2014)
 • National Library of the Philippines (2013)
 • National Library of Scotland (2014)

منبع

http://www.rdatoolkit.org/RDA_institutions

/ 3 نظر / 59 بازدید
فاطمه پازوکی

امید که با حمایت نهادهای متولی و انجمن سازماندهی اطلاعات (ایسکو) ایران هم در زمره این فهرست قرار بگیرد.

ناهید پروینی

امید که با تلاش و زحمات اساتید بزرگواری چون شما و سایر دوستان که در این زمینه متخصص تر و صاحب نظرتر هستید، در اینده ای نه چندان دور شاهد پیاده سازی RDA در کشورمان باشیم. برایتان در سال جدید ارزوی موفقیت وسربلندی بیش از پیش در این زمینه دارم.

آزادمهر دانش

امیدوارم که کتابخانه ملی ایران، بتواند همچون کتابخانه ملی سایر کشورهای دیگر متولی RDA در ایران باشد.