منابع براي فهرستنويسي منابع اينترنتي ‹‹۱››

همانگونه كه مي دانيد براي توصيف كتابشناختي انواع منابع در فهرستنويسي، استانداردهاي ويژه اي وجود دارد. مثلا ISBD (M ) براي موسيقي، يا ISBD (CF) براي فايلهاي كامپيوتري و... در زمانهاي مختلف به وجود آمده و استفاده شده اند. كتابي كه در ادامه مشخصات آن مي آيد ترجمه  قواعد ISBD (ER) يعني قواعد توصيف كتابشناختي منابع الكترونيكي است. منابع الكترونيكي با رواج و جايگاه مهمي كه اكنون در كتابخانه ها پيدا كرده اند در زمره منابع پركاربردي هستند كه نبايد از سازماندهي آنها غافل بود. اين كتاب از جمله ابزارهاي كمكي براي فهرستنويسي منابع اينترنتي به شمار مي آيد كه در  "دستنامه قواعد فهرستنويسي منابع اينترنتي" هم از قواعد آن استفاده فراوان شده است. 

‏ ‏رده بندي کنگره             :          Z۶۹۴/۱۵/ال‍ف‌۵۵س‌۹۱۳۸۱

‏شماره کتابشناسی ملی          :               م‌۸۰-۲۵۵۶۰

‏سر شناسه                   :          س‍ور

‏عنوان و نام پديدآور         :          اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ی‌. ج‍ی‌. س‍ور؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ رش‍ی‍دی‌

‏وضعيت نشر                  :          اروم‍ی‍ه‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، س‍ت‍اد ش‍اه‍د و  ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ۱۳۸۱.

‏مشخصات ظاهری         :          ۱۲۶ ص‌.ج‍دول‌

‏شابک                           :          964-93747-3-6۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ 964-93747-3-6۹۰۰۰ری‍ال‌

‏یادداشت                       :   ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: CF), ...)ISBD (ER): International Standardbibliographic description for electronic resources: revised from the ISBD       .

‏يادداشت                       :          ن‍م‍ای‍ه‌

‏موضوع                          :          اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

‏موضوع                          :          ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

‏موضوع                          :          ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

‏شناسه افزوده               :          رش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌

‏شناسه افزوده               :          م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اه‍د ای‍ث‍ارگ‍ران‌

‏رده بندی دیویی             :          ۰۲۵/۳۲۴

/ 1 نظر / 30 بازدید
محمد

خيلی خيلی ممنونم. واقعا مطالب مفيد و جالبی تو سايت گذاشتين . مخصوصا برای رشته من يعنی کتابداری خيلی مفيده. اميدوارم که تو انجام اين کار موفق باشيد.