مشخصات پایان نامه کارشناسی ارشد من در فهرست کتابخانه ملی ایران

یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد بنده در کتابخانه ملی ایران موجود است و نمایه سازی شده که مشخصات آن به شرح زیر است و از طریق جستجو در فهرست این کتابخانه قابل بازیابی است:


شماره بازیابی : ۵۱-۲۶۶۹ ‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۰۵۶۹ ‏پدیدآور : ح‍اج‍ی‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ‏عنوان و نام پدیدآور : ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ و ارائ‍ه‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ح‍اج‍ی‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ف‍اطم‍ه‌ (ب‍ه‍ار) ره‍ادوس‍ت‌ ‏محل و سال اخذ مدرک : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱ ‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ‏مشخصات ظاهری : ی‍ا، [۱۸۰] ورق‌.: ج‍دول‌ ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۷۲ - ۱۶۶ ورق‌ ‏شناسه افزوده : ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ‏شناسه افزوده : ره‍ادوس‍ت‌، ف‍اطم‍ه‌ (ب‍ه‍ار)، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ‏توصیفگر : فهرستنویسی منابع شبکه کامپیوتری
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
دس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا +
‏توصیفگر : ایران ‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ب‍وج‍ود آم‍دن‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اری‌ ب‍رای‌ ح‍ل‌ ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اس‍ت‌. ن‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ای‌ و روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ع‍داد ۳۸ س‍ای‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ دارای‌ رس‍م‌ال‍خ‍ط ف‍ارس‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ده‌ان‍د دو روش‌ ع‍م‍ده‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ روش‌ اب‍رداده‌ای‌ و ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ده‌ و ک‍ارای‍ی‌ و ع‍دم‌ ک‍ارای‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍رای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ ارزی‍اب‍ی‌ه‍ا ح‍اک‍ی‌ از م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ودن‌ روش‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ای‍ج‍اد پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ از طری‍ق‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌، دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ای‌ ح‍اوی‌ ق‍واع‍د و اص‍ول‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍رای‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ت‍ه‍ی‍ه‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ از ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ان‍گ‍ل‍وام‍ری‍ک‍ن‌، ق‍واع‍د ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در طرح‍ه‍ای‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، اص‍ول‌ و ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ده‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ک‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ دل‍خ‍واه‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ف‍راه‍م‌ م‍ی‌ش‍ود. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ورود اطلاع‍ات‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ارب‍رگ‍ه‌ای‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍راس‍اس‌ ف‍ی‍ل‍ده‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍وج‍ود در م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود در طرح‍ه‍ای‍ی‌ چ‍ون‌ ای‍ن‍ت‍رک‍ت‌، ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ای‍ج‍اد م‍ارک‌ و ف‍ی‍ل‍ده‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍رم‌اف‍زار م‍ارک‌ای‍ت‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در پ‍ای‍ان‌ چ‍ن‍دی‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ا، ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‍ی‌ روب‍روس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ع‍ل‍ول‌ روش‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ در م‍ورد م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ م‍رات‍ب‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر اس‍ت‌ زی‍را در طراح‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ اب‍ر داده‌ای‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ و از س‍وی‌ دی‍گ‍ر م‍وت‍وره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍وج‍ود ن‍ی‍ز ق‍ادر ب‍ه‌ ن‍م‍ای‍ه‌ک‍ردن‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ا رس‍م‌ال‍خ‍ط ف‍ارس‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‍ن‍د. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ری‍ن‌ روش‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ و دس‍ت‍رس‌ پ‍ذی‍ر س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ه‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍اش‍د، ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و ق‍واع‍د اس‍ت‍ان‍دارد م‍وج‍ود در دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ت‌

/ 3 نظر / 22 بازدید
محسن حاجی زین العابدینی

سلام الان که من باز می کنم همه پستها باز می شوند. من با موزیلا باز می کنم. لطفا از اینترنت جایی دیگر استفاده کنید ببینید از اینترنت شما نیست. از توجهتان به وبلاگ متشکرم.

فريده

شما براي موضوع پايان نامه كمك ميكنيد؟