فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

منابع مرتبط با حوزه سازماندهی منابع اينترنتی

يک ليست خوب برای دسترسی به منابع مرتبط با حوزه سازماندهی منابع اينترنتی:

Digital Libraries: Cataloguing and Indexing of Electronic ResourcesDigital Libraries: Cataloguing and Indexing of Electronic Resources