فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

» ۱۳٩٦/٥/٥ :: BIBFRAME چارچوب کتابشناختی کتابخانه کنگره آمریکا
» ۱۳٩٦/٢/٢٥ :: نشست BIBFRAME در نمایشگاه کتاب
» ۱۳٩٥/٦/۱٢ :: ترجمه آر دی ای (RDA)
» ۱۳٩٥/٤/۳٠ :: آر دی ای در سراسر جهان
» ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ :: قبل و بعد FRBR
» ۱۳٩٤/۱/٢٢ :: راهنمای ویدئویی کار با RDAtoolkit
» ۱۳٩۳/۱۱/٢ :: کارگاه «گذر از انگلوامریکن به توصیف و دسترسی به منبع (RDA)»
» ۱۳٩۳/٥/۱٦ :: کمیته فنی «آر دی ای تولکیت» تشکیل شد
» ۱۳٩۳/۱/۱٩ :: پیاده سازی RDA
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: اولاک (فهرستنویسان دیداری شنیداری آنلاین)
» ۱۳٩٢/٥/۱٧ :: در سایت ایفلا متن کامل FRAD به صورت رایگان در دسترس قرار گرفت
» ۱۳٩٢/٤/۱٤ :: جشن تولد پرشین بلاگ
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: کتاب جدید در مورد FRBR
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: کارگاه آموزشی FRBR
» ۱۳٩۱/۸/٦ :: عناصر هسته RDA
» ۱۳٩۱/٤/۳۱ :: تقدیر از وبلاگ "فهرستنویسی منابع اینترنتی"
» ۱۳٩۱/٤/٦ :: نرم افزار رایگان کتابخانه ای
» ۱۳٩۱/٤/۱ :: فایل‌های صوتی کارگاه RDA
» ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: قالبهای مارک، مودس و دوبلین کور در کتابخانه کنگره
» ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: پایگاه منابع الکترونیکی کتابخانه کنگره آمریکا
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: سایتهای فهرستنویسی شده
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: سایتی خوب در زمینه سازماندهی اطلاعات
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۳ :: جشن تولد این وبلاگ و جشنواره وبلاگها
» ۱۳٩٠/٩/٢٢ :: بازهم کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: جشنواره وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی
» ۱۳٩٠/٢/٢٩ :: این وبلاگ در کتاب "وبلاگ، ارزیابی و رتبه بندی"
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٩/۱۱/٢ :: دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٩/۱٠/۳٠ :: چکیده پایان نامه دکتری
» ۱۳۸٩/٦/۸ :: مشخصات پایان نامه کارشناسی ارشد من در فهرست کتابخانه ملی ایران
» ۱۳۸٩/٦/۸ :: این وبلاگ در یک پایان نامه
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: RDA و آینده فهرستنویسی ما
» ۱۳۸٩/٢/۳٠ :: نقد کتابی در حوزه فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸۸/۸/٥ :: کارگاه آموزشی فهرستنویسی منابع اینترنتی در مشهد
» ۱۳۸۸/٧/٥ :: فهرستنویسی، رده بندی، سرعنوانهای موضوعی و ... چیست؟
» ۱۳۸۸/٦/۱٩ :: کارگاه آموزشی فهرستنویسی منابع اینترنتی در اصفهان
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: کاربرگه فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: دستنامه قواعد فهرستنویسی
» ۱۳۸۸/٦/۸ :: منبعی جدید در خصوص فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٧/٦/٢٦ :: سازماندهی اسناد الکترونیکی
» ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: برگزاری کارگاه آموزشی"مدیریت اطلاعات در کتابخانه­های دیجیتالی"
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: اولین و قدیمیترین وبلاگ کتابداری و اطلاع رسانی به زبان فارسی
» ۱۳۸٧/٤/۳ :: فهرستنویسی منابع اینترنتی در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی 2
» ۱۳۸٧/۳/٩ :: برگزاری کارگاه آموزشی "فهرستنویسی منابع اینترنتی" در رادیو
» ۱۳۸٧/۳/۸ :: دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنتی فارسی
» ۱۳۸٧/۳/٧ :: نرم افزارهای کتابخانه ای برای فهرستنویسی
» ۱۳۸٧/۱/٢۸ :: نمونه ای از منابع الکترونیکی فهرستنویسی شده فارسی
» ۱۳۸٧/۱/۱٧ :: فهرستنویسی منابع الکترونیکی و اینترنتی در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۱ :: آخرین شماره مجله "فهرستنویسی اینترنتی"
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٠ :: نمونه هايي از منابع الكترونيكي فهرستنويسي شده در ايران
» ۱۳۸٦/۱٠/٩ :: اسلايدهاي کارگاه آموزشی "فهرستنویسی منابع الکترونیکی"
» ۱۳۸٦/۱٠/۸ :: برگزاری کارگاه "فهرستنویسی منابع الکترونیکی" در قم
» ۱۳۸٦/٩/۳ :: كارگاه فهرستنويسي منابع اينترنتي در كرمان
» ۱۳۸٦/۸/۱٦ :: مطلبي در مورد سازماندهی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٦/۸/۱٦ :: پايان نامه من در مورد فهرستنويسي منابع اينترنتي
» ۱۳۸٦/٥/۳٠ :: وبلاگي براي وبلاگهاي فهرستنويسي
» ۱۳۸٦/٥/۱٤ :: منابع براي فهرستنويسي منابع اينترنتي ‹‹۱››
» ۱۳۸٦/٥/٧ :: كاربرگه و فيلدهاي لازم براي فهرستنويسي منابع اينترنتي
» ۱۳۸٦/٤/٢٥ :: فراخوان براي فعاليت در زمينه فهرستنويسي منابع اينترنتي
» ۱۳۸٦/٤/٢٤ :: مروری بر آثار منتشر شده در زمینه سازماندهی اطلاعات در ایران
» ۱۳۸٦/٤/۱٢ :: حال و آينده سازماندهي اطلاعات: يك مقاله خوب
» ۱۳۸٦/٤/٧ :: مقدمه یک کتاب مرتبط با ”فهرستنویسی منابع اینترنتی”
» ۱۳۸٦/٤/۳ :: کتابی جدید مرتبط با فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٦/۳/٢٢ :: برگزاری کارگاه آموزشی فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٦/۳/۱٦ :: ترجمه فارسی عناصر دوبلین کور
» ۱۳۸٦/۳/۱٢ :: درگاه وبلاگ های فهرستنویسی و رده بندی
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٩ :: وبلاگی عالی در خصوص فهرستنویسی و رده بندی
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۳ :: آخرین شماره منتشر شده مجله فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: توجه به فهرستنویسی منابع اینترنتی
» ۱۳۸٥/۱٠/٧ :: منابع اینترنتی فهرستنویسی شده در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا
» ۱۳۸٥/۱٠/٧ :: منابع اینترنتی فهرستنویسی شده در کتابخانه های بزرگ جهان
» ۱۳۸٥/٩/٢٦ :: Maps Cataloging Internet Resources
» ۱۳۸٥/٧/٩ :: Science Cataloging Internet Resources
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ :: مجله Issues in Science and Technology Librarianship
» ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ :: منابع مرتبط با حوزه سازماندهی منابع اينترنتی
» ۱۳۸۳/٦/۱۸ :: دستنامه قواعد فهرستنويسی منابع اينترنتی
» ۱۳۸۳/٦/۱٧ :: برگزاری کارگاه آموزشی فهرستنويسی منابع اينترنتی
» ۱۳۸٢/۳/٢۸ :: فهرستنويسي منابع اينترنتي (اسلايدهایPower point)
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: کتابخانه مجازی ويرجينا
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: كارگاه‌ آموزشي‌ فهرستنويسي‌ منابع‌ اينترنت‌
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: ابزارهاي فهرستنويسي منابع اينترنتي
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: CATALOGING INTERNET RESOURCES PROJECT
» ۱۳۸۱/۱۱/۱٩ :: يه مقاله در مورد فهرستنويسي منابع اينترنتي
» ۱۳۸۱/۱۱/۱٩ :: پيغام قبلي
» ۱۳۸۱/۱۱/۱٦ :: چرا بايد منابع اينترنتي را فهرستنويسي كرد؟
» ۱۳۸۱/۱۱/۱٦ :: فهرستنويسي منابع اينترنتي فارسي