فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

وبلاگي براي وبلاگهاي فهرستنويسي

از قديم و در درسهاي كتابداري و اطلاع رساني، با منابع رديف دوم و سوم آشنا شده ايم. اين وبلاگ جالب نقش يك منبع رديف دوم را در محيط وب بازي مي كند .  وبلاگ سياره فهرستنويسي، وبلاگي است كه به طور خودكار محتويات وبلاگهايي كه در زمينه فهرستنويسي و فراداده هستند را منعكس مي كند. براي دسترسي به اين اين وبلاگ به نشاني زير مراجعه كنيد: http://planetcataloging.org/ 


منابع براي فهرستنويسي منابع اينترنتي ‹‹۱››

همانگونه كه مي دانيد براي توصيف كتابشناختي انواع منابع در فهرستنويسي، استانداردهاي ويژه اي وجود دارد. مثلا ISBD (M ) براي موسيقي، يا ISBD (CF) براي فايلهاي كامپيوتري و... در زمانهاي مختلف به وجود آمده و استفاده شده اند. كتابي كه در ادامه مشخصات آن مي آيد ترجمه  قواعد ISBD (ER) يعني قواعد توصيف كتابشناختي منابع الكترونيكي است. منابع الكترونيكي با رواج و جايگاه مهمي كه اكنون در كتابخانه ها پيدا كرده اند در زمره منابع پركاربردي هستند كه نبايد از سازماندهي آنها غافل بود. اين كتاب از جمله ابزارهاي كمكي براي فهرستنويسي منابع اينترنتي به شمار مي آيد كه در  "دستنامه قواعد فهرستنويسي منابع اينترنتي" هم از قواعد آن استفاده فراوان شده است. 

‏ ‏رده بندي کنگره             :          Z۶۹۴/۱۵/ال‍ف‌۵۵س‌۹ ۱۳۸۱

‏شماره کتابشناسی ملی          :               م‌۸۰-۲۵۵۶۰

‏سر شناسه                   :          س‍ور

‏عنوان و نام پديدآور         :          اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ک‍ی‌. ج‍ی‌. س‍ور؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ رش‍ی‍دی‌

‏وضعيت نشر                  :          اروم‍ی‍ه‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، س‍ت‍اد ش‍اه‍د و  ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ۱۳۸۱.

‏مشخصات ظاهری         :          ۱۲۶ ص‌.ج‍دول‌

‏شابک                           :          964-93747-3-6۹۰۰۰ری‍ال‌ ؛ 964-93747-3-6۹۰۰۰ری‍ال‌

‏یادداشت                       :   ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: CF), ...)ISBD (ER): International Standard bibliographic description for electronic resources: revised from the ISBD       .

‏يادداشت                       :          ن‍م‍ای‍ه‌

‏موضوع                          :          اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

‏موضوع                          :          ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ف‍ای‍ل‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

‏موضوع                          :          ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

‏شناسه افزوده               :          رش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌

‏شناسه افزوده               :          م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اه‍د ای‍ث‍ارگ‍ران‌

‏رده بندی دیویی             :          ۰۲۵/۳۲۴


كاربرگه و فيلدهاي لازم براي فهرستنويسي منابع اينترنتي

براي فهرستنويسي منابع اينترنتي لازم است كه كاربرگه اي در اختيار داشته باشيم كه مبناي طراحي قالب ورود اطلاعات در نرم افزار كتابخانه اي خواهد بود. اين كاربرگه كه به عنوان نمونه و براي معرفي فيلدهاي لازم ارائه شده است، مي تواند اساس كار براي فعاليتهاي بعدي باشد. كاربرگه تهيه شده مي تواند توسط كتابخانه هاي مختلف و با سليقه كتابداران به هر شكلي در آمده و مورد استفاده قرار گيرد. شماره هاي  ارائه شده در كنار فيلدها، شماره هر فيلد در مارك است. فيلدهاي مارك در اينجا خيلي دقيق نيست اما كليات خوبي ارائه مي كند. اميدوارم مسئولين محترم نرم افزارهاي كتابخانه اي از اين فيلدها استفاده كرده و كاربرگه ورود اطلاعات براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي فهرستنويسي منابع اينترنتي را طراحي كنند و در نرم افزارهاي كتابخانه اي خود بگنجانند.

شماره فيلدهاي مارك

نام فیلد

معادل انگلیسی

100

 پديدآور (شخص‌)

 Author (Personal)

 110

 پديدآور (تنالگان‌)

 Author "Corporate Body"

 245

 عنوان‌

 Title

 245

 عنوان‌ فرعي‌

 Subtitle

 245

 عنوان‌ برابر

 Parallel Title

 245

 عنوان‌ ديگر

 Other Title Information

 256

 مشخصات‌ فايل‌

 File Characteristics

 250

 ويرايش‌

 Edition

 250

 تاريخ‌ فايل‌

 File Date

 260

 محل‌ نشر

 Publication Place

 260

 ناشر

 Publisher

 260

 سال‌ نشر

 Publication Year

 270

 نشاني‌

 Address

 440

 فروست‌

 Series

 516

 ماهيت‌ و دامنه‌

 Nature & Scope

 500

 توصيف‌ ظاهري‌ (تصوير، صوت‌)

 Physical Description

 310

 فاصله‌ انتشار (ادواريها)

 Frequency for Serials

 538

 ملزومات‌ سيستم‌

 System Requirements

 538

 روش‌ دسترسي‌

 Mode of Access

 546

 زبان‌/ خط‌

 Language/Script

 500

 منبع‌ عنوان‌ كامل‌

 Source of the Title Proper

 521

 مخاطب‌ خاص‌ اثر

 Intended Audience for the Item

 502

 پايان‌نامه‌ها

 Dissertation Note

 510

 ارجاع‌ به‌ اثر (مورد استناد قرارگرفتن‌)

 Reference to Published Descriptions

 530

 شكلهاي‌ ديگري‌ كه‌ اطلاعات‌ در دسترس‌ است‌

 Other Formats in Which the Information Is Available

 520

 خلاصه‌

 summary

 505

 مندرجات‌

 Contents

 500

 شماره‌هاي‌ استاندارد

 Standard Numbers

 506

 موجودي‌

 Holdings

 506

 محدوديتهاي‌ استفاده‌

 Using Limitations

 600

 موضوعات‌

 Subjects

 050

 شماره‌رده‌

 Call Number

 856

 نشاني‌ اينترنتي‌

 URL