فهرستنويسی منابع اينترنتی

اين وبلاگ با شماره 11260 در تاريخ 12/4/1387، به عنوان اولين وبلاگ فعال كتابداري و اطلاع رساني در واحد "ثبت آثار كتابخانه ملي ايران" به ثبت رسيده است.

مجله Issues in Science and Technology Librarianship

نشريه ای برای کتابداران

 Issues in Science and Technology Librarianship

 


منابع مرتبط با حوزه سازماندهی منابع اينترنتی

يک ليست خوب برای دسترسی به منابع مرتبط با حوزه سازماندهی منابع اينترنتی:

Digital Libraries: Cataloguing and Indexing of Electronic ResourcesDigital Libraries: Cataloguing and Indexing of Electronic Resources